Show schedules


1. JAPAN

City of the showDates of the show
  Kanagawa 2/13/2022
  Shizuoka 3/6/2022
  Gunma 3/20/2022
  Tokyo - Section Dog Show: Asia & the Pacific 4/2/2022 - 4/3/2022
  Tokushima 4/17/2022
  Fukui 5/8/2022
  Yamagata 5/22/2022
  Niigata 6/12/2022
  Chiba 6/26/2022
  Hokkaido 7/10/2022
  Saitama 10/2/2022
  Okayama 10/23/2022
  Fukuoka 11/13/2022
  Osaka 11/27/2022
  Tokyo 12/18/2022
  Fuji 2/5/2023
  Kakegawa 3/5/2023
  Tatebayashi 3/19/2023
  Tokyo 4/1/2023 - 4/2/2023
  Tokushima 4/16/2023
  Sakai 5/14/2023
  Yamagata 5/28/2023
  Niigata 6/11/2023
  Chiba 6/25/2023
  Chitose 7/9/2023
  Saitama 10/1/2023
  Okayama 10/22/2023
  Fukuoka 11/19/2023
  Osaka 12/3/2023
  Tokyo 12/17/2023