FCI members and contract partners

1 KOSOVO ( Contract partner )
Federata Kinologjike e Kosovës
Bill Clinton 12/1
KV 30000 PEJA

Tel. Mobile: 00 377 44 258 554
Tel. 00 381 433 077
www.fkk-ks.org