Ausstellungskalender


1. UKRAINE

AusstellungsortAusstellungsdaten
  Lviv 26.01.2019
  Lviv 27.01.2019
  Kharkiv 27.01.2019
  Zaporizhzhia 17.02.2019
  Odesa 23.02.2019
  Odesa 24.02.2019
  Lutsk 10.03.2019
  Kyiv 20.04.2019
  Kyiv 21.04.2019
  Uzhgorod 26.04.2019
  Uzhgorod 27.04.2019
  Kharkiv 05.05.2019
  Mariupol, Donetsk region 05.05.2019
  Odesa 18.05.2019
  Odesa 19.05.2019
  Dergachi, Kharkiv region 18.05.2019
  Dnipro 19.05.2019
  Zaporizhzhia 26.05.2019
  Rivne 26.05.2019
  Mykolayiv 01.06.2019
  Mykolayiv 02.06.2019
  Ivano-Frankivsk 08.06.2019
  Dnipro 08.06.2019
  Dnipro 09.06.2019
  Ternopil 09.06.2019
  Sumy 22.06.2019
  Sumy 23.06.2019
  Poltava 06.07.2019
  Poltava 07.07.2019
  Kharkiv 13.07.2019
  Rivne 14.07.2019
  Chenivtsi 20.07.2019
  Kyiv 23.08.2019
  Kyiv 24.08.2019
  Kyiv 25.08.2019
  Odesa 07.09.2019
  Odesa 08.09.2019
  Dnipro 14.09.2019
  Dnipro 15.09.2019
  Vinnytsia 22.09.2019
  Zaporizhzhia 28.09.2019
  Zaporizhzhia 29.09.2019
  Kherson 06.10.2019
  Lviv 19.10.2019
  Lviv 20.10.2019
  Kharkiv 02.11.2019
  Kharkiv 03.11.2019
  Kyiv 07.12.2019
  Kyiv 08.12.2019
  Lviv 25.01.2020
  Lviv 26.01.2020
  Kharkiv 26.01.2020
  Zaporizhzhia 15.02.2020
  Zaporizhzhia 16.02.2020
  Odesa 29.02.2020
  Odesa 01.03.2020
  Lutsk 08.03.2020
  Ivano-Frankivsk 02.05.2020
  Ternopil 13.06.2020
  Ternopil 14.06.2020
  Odesa 27.06.2020
  Poltava 04.07.2020
  Poltava 05.07.2020
  Odesa 25.07.2020
  Odesa 26.07.2020
  Kharkiv 25.07.2020
  Chernivtsi 26.07.2020
  Dnipro 02.08.2020
  Mykolayiv 08.08.2020
  Mykolayiv 09.08.2020
  Rivne 08.08.2020
  Rivne 09.08.2020
  Kyiv 29.08.2020
  Kyiv 30.08.2020
  Kharkiv 06.09.2020
  Rivne 06.09.2020
  Dnipro 12.09.2020
  Dnipro 13.09.2020
  Odesa 12.09.2020
  Odesa 13.09.2020
  Vinnytsia 19.09.2020
  Dnipro 19.09.2020
  Dnipro 20.09.2020
  Mariupol, Donetsk region 19.09.2020
  Mariupol, Donetsk region 20.09.2020
  Kharkiv 20.09.2020
  Sumy 26.09.2020
  Sumy 27.09.2020
  Zaporizhzhia 26.09.2020
  Zaporizhzhia 27.09.2020
  Uzhgorod 26.09.2020
  Uzhgorod 27.09.2020
  Kherson 04.10.2020
  Dnipro 10.10.2020
  Kharkiv 17.10.2020
  Kharkiv 18.10.2020
  Lviv 24.10.2020
  Lviv 25.10.2020
  Kharkiv 08.11.2020
  Kyiv 12.12.2020
  Kyiv 13.12.2020
  Kyiv 24.04.2021
  Kyiv 25.04.2021
  Kyiv 27.08.2021
  Kyiv 28.08.2021
  Kyiv 29.08.2021
  Kyiv 11.12.2021
  Kyiv 12.12.2021
  Kyiv 09.04.2022
  Kyiv 10.04.2022
  Kyiv 10.12.2022
  Kyiv 11.12.2022